အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ကမၻာႏွင့္အမွီရင္ေဘာင္တန္း၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အြန္လုိင္းမွ စာေပေလ့လာလုိက္စားႏုိင္သည့္ စာမ်က္ႏွာသစ္ အျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ Learning Platform တစ္ခု တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ တက္ၾကြစြာ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ကိုင္လုိပါသလား? ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ Myan U တြင္ နယ္ပယ္ ေပါင္းစံုမွ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားသူမ်ားအား လုိအပ္လ်က္႐ိွပါသည္။  မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွမဆုိ ေစတနာကို အရင္းတည္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္လုိသူမ်ားအား ႀကိဳဆုိေနပါသည္။

ေအာ္ေဖာ္ျပပါ ရာထူးလစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကုိယ္ေရးအက်ဥ္းႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းလစာတုိ႔အား ေရးသား၍ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဌာန ([email protected]) ထံသို႔ ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Operation Executive for Online Learning Education (Full Vancancy)

Job Description

The Operation Executive has day-to-day responsibility for the smooth and effective running of online product projects with a focus on great delivery. These are the main areas of focus for an operation executive: 

Understand the technical aspects of the learning development process if possible